Specialklubben for Continental & Old English Bulldog 

Specialklubben for Continental & Old English Bulldogs Vedtægter


Navn og hjemsted

 § 1.

Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Continental & Old English Bulldog. Klubben er stiftet den 07.06.2020.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. Klubben er en specialklub under Dansk Kennel Klub (DKK).

 

 Organisation

 § 2. 

Klubben er organiseret således:

 1. a) § 18 Urafstemning
 2. b) § 11-14 Generalforsamling
 3. c) § 7-9 Bestyrelse
 4. d) § 5 Medlemmer

 

Klubbens formål

 § 3.

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK´s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til både Continental og Old English Bulldog, og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til DKKs vedtagne standarder, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

 

Avlsarbejde

§ 4.

Stk. 1. Specialklubben for Continental & Old English Bulldog er DKK´s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Continental Bulldog og Old English Bulldog.

Stk. 2. Klubben kan fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer.

Stk. 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK, inden de iværksættes.

  

Medlemskab

Indmeldelse

 § 5. 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.
Stk. 2. DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer over 18 år, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk.4: Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage bskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

Stk. 5: Når klubben har registreret en e-mailadresse på et medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art. Elektronisk.

Stk. 6: Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.

 

Kontingent

§ 6. 

Stk. 1 Medlemskontingent for Specialklubben for Continental & Old English Bulldog og opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen og erlægges forud for 1 år ad gangen med forfald 1/1. For nye medlemmer regnes første medlemsperiode fra og med indbetalingsdatoen til resten af kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen kan fastsætte indmeldelses- og restancegebyrer. Er kontingent og eventuelle gebyrer ikke indbetalt jvf. § 6 stk. 5, medfører dette sletning af medlemskabet. Manglende modtagelse af opkrævning annullerer ikke bestemmelsen om sletning.

Enkelt og husstandsmedlemskab er uændret i kontingent.

Enkelt mands medlemskab dækker kun den navngivne person.

Husstandsmedlemskab dækker 2 personer over 18 år der bor på samme adresse, samt hjemmeboende børn under 18 år, bosiddende på adressen. Dog dækker medlemskabet også udeboende biologiske børn, af en på adressen bosiddende forældre.
Ved indmeldelse/fornyelse af husstandsmedlemsskab, skal begge navne på medlemmerne oplyses.
Husstandsmedlemsskabet dækker kun de 2 navngivne personer ved indmeldelsen.

Ved opgradering fra enkelt til husstandsmedlemsskab, opretholdes ancienniteten fra enkelt medlemskabet i forhold til f.eks. stemmeberettigelse.
Børne medlemskab koster kr. 200,00 pr. barn.
Børne medlemskab dækker det navngivne barn i indmeldelsen, uden at andre på adressen er medlem.

Stk. 3. Medlemmer, der har opnået folkepensionsalderen, har efter anmodning krav på at betale halvt kontingent. Det er dog en betingelse, at de har været medlem af Specialklubben for Continental & Old English Bulldog de foregående 5 år uden afbrydelse.

Der kan oprettes et husstandsmedlemsskab, herfor betales reduceret medlemsgebyr fastlagt af bestyrelsen. Ved indmeldelse i klubben efter den 1. august betales halvt kontingent.

Opdrættere der er medlem af Specialklubben for Continental & Old English bulldog, kan indmelde deres hvalpekøbere til reduceret kontingent, nærmere fastlagt af Bestyrelsen.

 

Ophør 

Stk. 4. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 31. december.  Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.

Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest den 31. januar slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

 

Bestyrelsens sammensætning 

§ 7.

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer med minimum 6 måneders medlemsanciennitet i Specialklubben for Continental & Old English Bulldog, der er fyldt 18 år. Medlemmer af bestyrelsen skal eje en DKK registreret Old English Bulldog eller Continental Bulldog der bor på adressen når de melder deres kandidatur.

 

Valg til bestyrelsen 

§ 8. 

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der op til 3 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Urafstemning: Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. 2. suppleant og/eller 3. suppleant

Stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen.

Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.

Stk. 8. Ved urafstemningsvalg: Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, senest 4 uger før generalforsamlingen. Stemmesedler kan afleveres før generalforsamlingens start eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

Stk. 10. Valghandlingen kan afholdes som et elektronisk valg. Bestyrelsen er ansvarlig for, at valghandlingen finder sted under iagttagelse af forsvarlige principper om indkaldelse, afstemningsfrister, gennemsigtighed og sikkerhed, herunder anonymiseret registrering af de afgivne stemmer.

 

 

Bestyrelsens arbejde 

§ 9. 

Stk. 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde.

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg.

Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.

 

Regnskab 

§ 10.

Stk. 1.  Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest udgangen af februar.

Stk. 3. Til varetagelse af revisionsarbejdet vælges hvert år på generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling

§ 11.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest udgangen af april måned.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside/Facebookside samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, jf. stk. 5. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen kan, i særlige tilfælde, som f.eks. ved pandemier eller andet hvor fysiske møder ikke tillades, afholdes virtuelt.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne på e-mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen, jf. § 8, stk. 6.

Stk. 5. Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne:

Det reviderede regnskab

Stemmesedler

Forslag til generalforsamlingsbeslutning

 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

§ 12.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Forelæggelse af formandens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed,
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt.

 

Afstemning på generalforsamling.

§ 13. 

Stk. 1. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2, samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.
Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 14.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes elektronisk på foreningens hjemmeside samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, jf. stk. 5.  senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

 

Disciplinærsager

§ 15.

Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

 

Disciplinære foranstaltninger

§ 16.

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

 1. a) Tildeling af:

1.) misbilligelse

2.) eller advarsel.

 1. b) Frakendelse af kennelmærke.
 2. c) Frakendelse af tillidshverv.
 3. d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
 4. e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
 5. f) Eksklusion.
 6. g) Nedlæggelse af avlsforbud.

Stk. 2. Specialklubben for Continental & Old English Bulldogs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

 

Urafstemning

§ 18.

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Urafstemningen kan afholdes som en elektronisk afstemning. Bestyrelsen er ansvarlig for, at den elektroniske afstemning finder sted under iagttagelse af forsvarlige principper om indkaldelse, afstemningsfrister, gennemsigtighed og sikkerhed, herunder anonymiseret registrering af de afgivne stemmer.

 

Opløsning af klubben

§ 19.

Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

Ikrafttræden

§ 20.

Stk. 1. Ovenstående love er vedtaget på Stiftende generalforsamling den 07.06.2020.

Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 24.07.2020 (datoen for DKK´s godkendelse).